Advies voor jouw persoonlijke situatie

Collectieve ongevallenverzekering

De dekking van de ongevallenverzekering, dus.

De dekking van de ongevallenverzekering

De uit hoofde van de bedrijfstak eigen regelingen van de cao Afbouw door bemiddeling van Fidus de Bilt afgesloten collectieve ongevallenverzekering is wereldwijd 24 uur per dag en 7 dagen in de week van kracht, zowel in als buiten dienstverband.
In geval van overlijden ten gevolge van een ongeval keert de verzekering € 20.500 uit en in geval van blijvende algehele invaliditeit ten gevolge van een ongeval € 41.840. Deze bedragen zijn vóór 2004 in de loop der jaren meerdere keren gewijzigd. Maatgevend is te allen tijde het verzekerde bedrag dat van toepassing is/was op de dag van het ongeval.
Uitkering vindt plaats zonder rekening te houden met een al dan niet elders eveneens afgesloten ongevallenverzekering.

De spelregels van de collectieve ongevallenverzekering

In geval van een ongeval waaruit een recht op uitkering wegens blijvende algehele of gedeeltelijke invaliditeit zou kunnen ontstaan dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ongeval, te worden gemeld door het invullen en ondertekenen van een schadeformulier, dat naar de afdeling schade van Fidus de Bilt dient te worden opgestuurd.
In geval van overlijden dient dit door de werkgever of de begunstigde/
nabestaanden 48 uur vóór de begrafenis of crematie te worden gemeld door het invullen en ondertekenen en aansluitend per fax of e-mail naar de afdeling schade van Fidus de Bilt opsturen van een schadeformulier.
In alle gevallen dient medewerking te worden verleend met betrekking tot eventueel noodzakelijk medisch onderzoek naar het ontstaan van het ongeval en/of de doodsoorzaak, alsmede naar de mate van blijvende invaliditeit.

De schadebehandeling van een ongeval

Hoewel een ongevallenschade medisch gezien best gecompliceerd kan liggen, is de behandeling van de zaak in feite vrij eenvoudig en goed te volgen. Na ontvangst van de schademelding zal eerst moeten worden vastgesteld of het gaat om een ongeval dat als zodanig onder de dekking van de verzekering valt.
Indien het inderdaad gaat om een gedekt ongeval, zal de werknemer worden gevraagd om globale informatie te geven over het letsel dat is ontstaan. Deze informatie dient om een indruk te krijgen van de gevolgen van het ongeval. Van belang is immers dat de medische gevolgen uitsluitend en rechtstreeks te wijten zijn aan het door de verzekering gedekte ongeval.
Pas als duidelijk is dat het letsel medisch gezien niet meer verslechtert of verbetert, we spreken dan over een zogenaamde medische eindtoestand, kan worden overgaan tot de volgende fase in de afhandeling.
Op het moment dat de toestand niet meer verandert zal aan de werknemer worden gevraagd om een medische machtiging te ondertekenen zodat door de medisch adviseur van verzekeraars informatie kan worden ingewonnen bij de behandelende arts(en) en/of specialist(en). Ook kan de medisch adviseur van verzekeraars besluiten om een onafhankelijke arts of specialist te vragen een rapport op te stellen en hem te informeren. Onafhankelijk wil zeggen dat die arts of specialist niet in dienst is bij of op enige andere wijze is verbonden aan verzekeraars en evenmin de huisarts of behandelend specialist is van de werknemer. Aangezien de artsen en specialisten vaak druk bezet zijn, kost het soms enige tijd voordat zo’n rapport er is. Met hetgeen de arts of specialist rapporteert en aan de hand van de verdere informatie geeft de medisch adviseur van verzekeraars dan een advies ten aanzien van de mate van blijvende invaliditeit. Desgewenst kan een kopie van het rapport van de arts of specialist aan de huisarts van de werknemer worden gezonden en met deze worden besproken.
De voortgang van de schadebehandeling hangt dus voornamelijk af van het genezingsproces. Zolang nog geen sprake is van een eindtoestand, kan de schade niet worden afgehandeld.
Medisch gezien kan de schade toch nog gecompliceerd worden als de gepresenteerde gevolgen niet of niet alleen veroorzaakt zijn door het ongeval, maar ook voortkomen uit een andere oorzaak.

Hulp nodig?

Altijd een oplossing bij jouw situatie, dus.