Meer dan 350 financiële experts

Fysio

Jouw gezondheid is onze zorg, dus.

Toepasselijkheid van de regeling fysiotherapie

Werkgevers waarop de bedrijfstak eigen regelingen van de cao Afbouw van toepassing zijn, hebben door bemiddeling van Fidus de Bilt met ingang van 1 januari 2006 een collectieve verzekering voor behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie afgesloten. Met ingang van 1 januari 2013 is deze verzekering uitgebreid met behandelingen oefentherapie.

Iedere werknemer waarop de cao Afbouw van toepassing is, heeft met inachtneming van de onderstaande uitgangspunten recht op volledige vergoeding van behandelingen, fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie door een fysiotherapeut resp. manueel therapeut resp. oefentherapeut.

Veelgestelde vragen

Wanneer vergoeding vanuit de regeling fysiotherapie?

Wanneer geen vergoeding vanuit de regeling fysiotherapie?

Aanvraagprocedure volgens de regeling fysiotherapie

Aanvragen voor vergoeding dienen door de werknemer te worden ingediend met behulp van het officiële declaratieformulier fysiotherapie CAO Afbouw. De werknemer is gehouden de volgende bewijsstukken met het door de werknemer volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier mee te sturen:

  1. verklaring (kopie uitkeringsbericht) van de zorgverzekeraar(s) dat kosten van behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie niet voor vergoeding in aanmerking komen op de Basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet en/of een eventueel afgesloten andere (aanvullende of speciale) verzekering
  2. voldoende gespecificeerde originele factuur van de behandelend fysiotherapeut resp. manueel therapeut resp. oefentherapeut;
    uit deze factuur dienen in ieder geval te blijken het aantal behandelingen, de behandelingsdata, het gehanteerde tarief en de volledige NAW-gegevens van de behandelend fysiotherapeut resp. manueel therapeut resp. oefentherapeut

Als voor de beoordeling van de aanvraag nadere gegevens of inlichtingen worden verlangd, is de werknemer gehouden deze informatie te verstrekken voor zover de aanvraag verband houdt met het verzoek over te gaan tot vergoeding van de behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie.
Aanvragen voor vergoeding kunnen worden ingediend tot uiterlijk 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de behandeling heeft plaatsgehad.

Uitbetaling vergoeding ingevolge de regeling fysiotherapie

De vergoeding wordt, nadat de aanvraag akkoord is bevonden, binnen 3 weken betaalbaar gesteld op het door de werknemer aangegeven bankrekeningnummer van de werknemer.

Hulp nodig?

Altijd een oplossing bij jouw situatie, dus.